ปี 2551 บันทึกการสัมมนา กฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม: อุปสรรคอยู่ที่ไหน? สุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ

บันทึกการสัมมนา กฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม: อุปสรรคอยู่ที่ไหน?