"หนึ่งปีภายหลังพิบัติภัยน้ำท่วมเมือง - ประสบการณ์และบทเรียนจากกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่อื่นๆ" "One Year arter the big Urban Flood - Experience and Lessons from Bangkok and Other Cities"

หนึ่งปีภายหลังพิบัติภัยน้ำท่วมเมือง – ประสบการณ์และบทเรียนจากกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่อื่นๆ