จัดทำโดย : โครงการน้าร่องอันดามัน ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ : ชุมชนอูรักลาโว้ยบ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต เรียบเรียงและรูปภาพโดย : นฤมล อรุโณทัย อุษา โคตรศรีเพชร และพลาเดช ณ ป้อมเพชร ภาพเก่าจากแฟ้มภาพของชุมชน รวบรวมโดย โสรส-กานดา ประโมงกิจ และจากพิพิธภัณฑ์ถลาง ผู้น้าเส้นทาง : ชาวอูรักลาโว้ยบ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ตฃ สนับสนุนการจัดพิมพ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดพิมพ์ : พิมพ์เผยแพร่ 2562 จำนวน 300 เล่ม