รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการปรับตัวของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : 1 ปี หลังการระบาดของโรคโควิด 2019 กรณีศึกษา ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย