รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามประเมินผล การสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข

รายงาน การสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเขตสวนหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์: ศึกษากรณีโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย