รายงานฉบับสมบูรณ์ ระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน (ระยะที่ 1)

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพระสงฆ์นักพัฒนาที่ยังคงทำงานพัฒนาอยู่ในวัดและชุมชนต่าง ๆ ผ่านภาคีเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาดังกล่าว จากนั้นจึงทำการตรวจสอบข้อมูล บันทึกข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน โดยเน้นการสร้างระบบฐานข้อมูลที่พระสงฆ์นักพัฒนาจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการทำงานพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยและงานวิชาการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันข้อมูลกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) ในอนาคต