รายงานฉบับสมบูรณ์ สำรวจสถานการณ์แรงงานนอกระบบ: บทสำรวจเครือข่าย สถานะองค์ความรู้ ความเสี่ยง และแนวปฏิบัติ

แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มเผชิญข้อจํากัดด้านการเข้าถึงทรัพยากรในการดํารงชีวิตที่เป็นอุปสรรคพื้นฐานต่อความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ และสุขภาพด้านอื่นๆในด้านการประกอบอาชีพแรงงานสวนใหญ่ได้รับรายได้ต่ํา ไม่แน่นอน ไม่สอดคล้องกับค่าจ้างขั้นต่ํา ค่าครองชีพ ประสบการณ์การทํางานและมีอํานาจการต่อรองที่ต่ํากว่าขณะที่การระบาดของโรคโควิด-19ได้สร้างผลกระทบรุนแรงของปัญหาเดิมที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตกําลังท้าทายการประกอบอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานมากขึ้น