รายงานฉบับสมบูรณ์ สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่เป็นธรรม กรณี ป่าไม้และที่ดินทำกิน ปีที่ 1

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับปีแรกของการศึกษาโครงการ “สิทธิชุมชนในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่เป็นธรรม กรณี ป่าไม้และที่ดินทำกิน” ซึ่งได้ แสวงหาการนิยามความหมายของ “ความมั่นคงของมนุษย์” ด้านอาหาร ด้านเศรษฐกิจ และ วัฒนธรรมในบริบทของสังคมไทยในพื้นที่ที่มีการจัดการป่าชุมชนและที่ดินทำกินในพื้นที่ จังหวัดน่าน ได้แก่ พื้นที่ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ นาน้อย และพื้นที่ตำบลสถาน อำเภอปัว ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า การจัดการป่าชุมชนและที่ดินทำกิน ซึ่งมีแนวทางในการจัดการ ดูแลแตกต่างกันหรือไม่ ทั้งนี้รายงานฉบับนี้ยังเป็นเพียงผลการศึกษาเบื้องต้นของพื้นที่ กรณีศึกษาเท่านั้น และองค์ความรู้ที่ได้จากการเก็บข้อมูลของรายงานบางส่วนยังไม่ สามารถนำมาวิเคราะห์ได้จำเป็นจะต้องผนวกกับข้อมูลในการศึกษาในปีที่สองเพื่อเป็น การยืนยันข้อมูล และวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่า ความหมาย หรือการนิยาม “ความมั่นคงของมนุษย์” ในระดับชุมชนนั้นเป็นเช่นไร และปัจจัยใดบ้างที่จะส่งเสริม ให้เกิดความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่งจะหมายรวม ถึงความเป็นธรรมในการเลือกที่จะสร้างความมั่นคงดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง