โครงการการประเมินความยั่งยืนในมิติด้านสังคมของการทำเกษตรเชิงพื้นที่กรณีศึกษา: ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่