การเสวนาวิชาการสาธารณะ งาน ชีวิต และโรคระบาด: แรงงานนอกระบบในสถานการณ์โรคโควิด-19

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลของแต่ละประเทศออกมาตรการเพื่อป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข แถลงยืนยันพบผู้ป่วยด้วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายแรกในประเทศไทย จากช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เริ่มออกมาตรการในภาพรวม และมาตรการเฉพาะของหน่วยงาน ได้แก่ การคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย การประกาศเตือนและเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน การออกออกประกาศกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค การขอความร่วมมือของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคหากเรามีความเสี่ยง รวมถึงการออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มต่างๆ (TCIJ, 2563)

โครงการเสวนา-3.pdf