ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยสังคม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 884 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567