ประกาศ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านทางอีเมล pornpod.s@chula.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชี
กลางกําหนดภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะชี้แจงรายละเอียดดัง
กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.cusri.chula.ac.th/ และ www.gprocurement.go.th

ร่างขอบเขตของงาน-signed.pdf
1-ร่างประกาศเชิญชวน-signed.pdf
2-ร่างเอกสารประกวดราคา-signed.pdf