ประชุมระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “ผู้สูงอายุกับงานที่มีคุณค่าในยุคโควิด-19”

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢

🚩 งานที่มีคุณค่าในอนาคตของยุคสังคมสูงวัยและยุคโควิด 19 เป็นอย่างไร และเราจะปรับตัวอย่างไรให้สอดคล้องกับงานอย่างก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน

📍 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ และประชุมระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “ผู้สูงอายุกับงานที่มีคุณค่าในยุคโควิด-19” ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. โดยมีผู้ร่วมนำเสนอในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
#1. บรรยายพิเศษ
▶️“การบูรณาการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ การวิเคราะห์ช่องว่าง และข้อสังเกตต่อแนวทางการส่งเสริมและบูรณาการการทำงานร่วมกัน”
นำเสนอโดย นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน
▶️“แนวโน้มและความท้าทายของงานในอนาคตในยุคสังคมสูงวัย”
นำเสนอโดย ผศ.ดร.รัตติยา ภูละออ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Cu-collar และดร.มนทกานต์ ฉิมมามี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และCu-collar
#2. การประชุมระดมความคิดเห็น
▶️“แนวทางการบูรณาการในการส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ: ความท้าทายและข้อเสนอแนะ”
นำเสนอโดย คุณสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) และอาจารย์สว่าง แก้วกันทา มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
กรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
#3. ช่วงอภิปรายและระดมความคิดเห็น
▶️ เรื่อง “ข้อเสนอแนะต่อการเชื่อมโยงการทำงานเพื่อบูรณาการส่งเสริมศักยภาพและการทำงานของผู้สูงอายุ”
ดำเนินรายการโดย คุณนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน

🎥 ผู้สนใจเข้าร่วมโปรดติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่เพจของ CU-CoLLar และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ