สัมมนาวิชาการ เรื่อง แรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติก่อนและหลังวิกฤติโควิด-19 :มองไทยและญี่ปุ่น

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢
.
🥳 เปิดรับปี พ.ศ. 2565 ด้วยสัมมนาวิชาการของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ร่วมกับ CU-CoLLaR จัดเวทีการนำเสนอบทความวิจัยจากนักวิชาการรุ่นใหม่และรุ่นกลางทั้งในประเทศไทยและจากประเทศญี่ปุ่น
.
📍 ขอเชิญผู้ที่สนใจงานด้านการย้ายถิ่นระหว่างประเทศมาอัพเดทงานวิจัยใหม่ๆ กันในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. โดยมีผู้ร่วมนำเสนอในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
▶️ “แรงงานไทยในญี่ปุ่น มองย้อนอดีต ดูปัจจุบัน วิเคราะห์อนาคต”
นำเสนอโดย รศ.ดร. ปิยดา ชลวร
Faculty of International Studies, Tenri University
ศ.ดร. ปิยะ พงศาพิทักษ์สันติ
Faculty of Sociology, Kyoto Sangyo University
▶️ “การเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงาน
“ไคโงะ” หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่น”
นำเสนอโดย อ.ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
▶️ “ถอดกระบวนทัศน์นโยบายแรงงานข้ามชาติไทย”
นำเสนอโดย ดร.ศยามล เจริญรัตน์ (นักวิจัยชำนาญการ)
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
▶️ “ข้อจำกัดในชีวิตแรงงานข้ามชาติจากปัจจัยเชิงโครงสร้างในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ”
นำเสนอโดย คุณเจษฎากร กาละพงศ์ (นักศึกษาปริญญาเอก)
Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University
.
🎥 ดูย้อนหลังได้ที่เพจของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ : https://www.facebook.com/chula.cusri/videos/224632726531741