สัมมนาอาเซียนออนไลน์ “สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในยุคโควิด”

📍สัมมนาอาเซียนออนไลน์ “สถานการณ์แรงงานต่างชาติในยุคโควิด” ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ โควิดกับสุขภาพ ความมั่นคงของใคร : ไทย หรือเพื่อนบ้าน
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
📣ร่วมพูดคุยโดย
– ดร.ศยามล เจริญรัตน์
อาจารย์และนักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในหัวข้อ “สิทธิทางสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในช่วงโควิด”
– คุณอดิศร เกิดมงคล
ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ
ในหัวข้อ “ผลกระทบจากสถานการณ์โควิดจากแรงงานข้ามชาติ”
👉ดำเนินรายการโดย
– อาจารย์อัจฉรียา สายศิลป์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📌 สามารถดูย้อนหลังผ่านเพจ Facebook ของ CENTER FOR ASEAN STUDIES, CMU ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://www.facebook.com/asean.cmu/videos/486518832932775