เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสนับสนุนนโยบายที่เอื้อต่อความสำเร็จในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรไทย

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสนับสนุนนโยบายที่เอื้อต่อความสำเร็จในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรไทย

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต ประชาชนทั่วไปที่สนใจประเด็นการเกษตรไทย
เข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสนับสนุนนโยบายที่เอื้อต่อความสำเร็จ
ในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรไทย”
ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
(อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7XxierW3zOaCJmAS5lQjSSXnrjv8aCi7cSkzdHNdEe2ahXg/viewform?fbclid=IwAR33MqI0IIYrYs_iaFbJqTA0pJj-xeQJ9obZbaIfvXLS7vbJghmTGXusVv0