เวทีสาธารณะ “นโยบายเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวและความเหลื่อมล้ำและความมั่นคงทางอาหารหลังวิกฤตโควิด: มุมมองจากนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและการคุ้มครองพันธุ์พืช”

ประชาสัมพันธ์
เวทีสาธารณะ “นโยบายเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวและความเหลื่อมล้ำและความมั่นคงทางอาหารหลังวิกฤตโควิด: มุมมองจากนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและการคุ้มครองพันธุ์พืช”
🚩วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.
🚩ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
☑️FB LIVE สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19