เวทีเสวนาวิชาการ “เดินหน้า SEA จะนะ ผลักดัน SEA ประเทศไทย”

📢 ขอเชิญร่วมติดตามเวทีเสวนาวิชาการ “เดินหน้า SEA จะนะ ผลักดัน SEA ประเทศไทย” และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่น้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น
.
📌 วันที่ 27 ม.ค.2565 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ)
.
การจัดงานเสวนาวิชาการครั้งนี้เพื่อนำเสนอมุมมองความเห็นทางวิชาการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)” เพื่อทำความเข้าใจและเปิดโอกาสในการเเลกเปลี่ยนความคิดเห็ฯถึงความสำคัญของการจัดทำ SEA โดยเฉพาะกรณีศึกษาของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ต้องการให้มีการจัดทำ SEA ก่อนที่จะเดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อผลักดันสู่การจัดทำ SEA ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนอย่างแท้จริงและคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และป้องกันความผิดพลาดในการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย
.
ร่วมเสวนาโดย :
🟢 ศาตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการ
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
🟢 ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู
ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
.
🟢 ดร. อาภา หวังเกียรติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
.
🟢 คุณศุภกิจ นันทะวรการ
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
.
ดำเนินรายการโดย : สุภาภรณ์ มาลัยลอย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
.
📌หากไม่สะดวกในการเข้าร่วมงานเสวนา สามารถติดตามถ่ายทอดสด (Facebook Live) ได้ทาง มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW
.
จัดโดย :
๐ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย