งานเสวนา ครั้งที่ 3 เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมทางทะเล : บทบาทของชุมชน

UNESCO Bangkok X ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC X สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ขอเชิญร่วมเสวนาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมทางทะเล : บทบาทของชุมชน ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรรับเชิญจะสนทนาเรื่องความท้าทายในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางชายฝั่งและทะเลอย่างยั่งยืนพร้อมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี
.
⏰ กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา 15.00 – 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
🎥 รูปแบบการบรรยาย
รับชมเสียงภาษาไทย >> ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC
รับชมเสียงภาษาอังกฤษ >> UNESCO Bangkok
เข้าชมผ่าน ZOOM >> https://bit.ly/33OiEC9
.
การเสวนาครั้งนี้จะชูบทบาทของภูมิปัญญาในการนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน
.
การเสวนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในชุดการเสวนาที่จัดโดยยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องโอกาสและความท้าทายของกลุ่มชาติพันธุ์กับมรดกที่ยั่งยืน การเสวนาชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการสนทนาระหว่างผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนับสนุนสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อต่อยอดความรู้ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การเสวนามุ่งจะสร้างแรงขับเคลื่อนต่อจากร่างกฎหมายไทยฉบับใหม่ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะให้มุมมองระหว่างประเทศเกี่ยวกับร่างกฎหมายและเสนอแนะขั้นตอนต่อไปสำหรับประเทศไทย
.
🚩 การเสวนาชุดนี้เป็นการเสวนาแบบออนไลน์ เปิดให้ผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีล่ามแปลภาษาไทยด้วย
…………………..
🚩Join us on Friday, 21 May 2021 to discuss “Maritime cultural heritage and marine conservation: community in action”.
.
Leading experts and guest speakers will discuss challenges and share good practices about sustainably managing coastal and marine areas. The Roundtable will highlight the role of indigenous knowledge and communities in contributing to sustainable outcomes for all stakeholders.
.
This third Roundtable is part of a series organized by UNESCO Bangkok, the Sirindhorn Anthropology Centre and the Chulalongkorn University Social Research Institute on the challenges and opportunities facing Indigenous Peoples and Sustainable Heritage. The roundtables aim to create dialogue among practitioners, scholars and advocates for IP rights in order to contribute to the existing state of knowledge, policies and practice for Thailand and the Mekong sub-region. The series builds on the momentum of the new draft Thai law on the Protection and Promotion of the Way of Life of Ethnic Groups. The final session will provide international perspectives on the draft law and suggest next steps for Thailand.
.
The roundtable series will be accessible online and is open to all participants from Thailand and beyond. Simultaneous translation will be provided in Thai.
.