เสวนา “ความรู้ข้ามศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”

📣📣 ขอเรียนเชิญร่วมติดตามงานเสวนา “ความรู้ข้ามศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”
👉 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
👉 เวลา 9.00-12.00 น.
👉 FB Live สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
—————————————————————
กำหนดการ
🚩 9.00 น. กล่าวนำเสวนา โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
🚩 9.30 น. เสวนาข้ามศาสตร์ “ปัญหาน้ำกับชุมชนท้องถิ่น พ.ศ.2565: มุมมองสหสาขาวิชา”
แลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองและประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำ นำโดย
ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ นักวิชาการ และนักวิจัยภูมิภาค
🚩 11.00 น. อภิปราย “การจัดการน้ำ: ทางออกบนฐานความรู้ที่รอบด้าน”
ดำเนินรายการโดย ดร.มณีรัตน์ มิตรปราสาท