ฉบับที่: 1/2539

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

ฉบับเต็ม

ผู้เขียน: รวมบทความ