ฉบับที่: 1/2560

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

  วารสารวิจัยสังคมเล่มนี้ นับเป็นเล่มพิเศษที่ได้รับเกียรติในการตีพิมพ์ บทความพิเศษ “รู้ที่มา แต่ไม่รู้ที่ไป” (Special Article: “Know Origin, Unknown Future [of CURSI]” Keynote Address for 42 Anniversaries of CUSRI) ปาฐกถาพิเศษ ในวาระ 42 ปี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของ พัทยา สายหู อดีตผู้อานวยการคนแรกของสถาบันวิจัยสังคม และเพื่อเป็นการราลึกถึงคุณูปการของอาจารย์พัทยา สายหู ที่มีต่อสถาบันวิจัยสังคมและในฐานะครูมานุษยวิทยา วารสารเล่มนี้ยังประกอบด้วย บทความพิเศษ: บทราลึกถึงพัทยา สายหู (Special Article: In Memorial of Pattaya Saihoo) ของ สุภางค์ จันทวานิช, อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา และกอบกุล ภู่ธราภรณ์ 

แม้วันนี้ ศาสตราจารย์พัทยา สายหู ได้ล่วงลับไปแล้ว แต่คุณความดีของท่าน จะสถิตอยู่ในใจของพวกเราชาวสถาบันวิจัยสังคม เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกศิษย์ ตลอดจนบุคคลที่เคารพรักอาจารย์ตลอดไป 

“ขอกุศล ผลบุญ ที่อาจารย์พัทยา สายหู ได้สร้างไว้ ส่งนาทางท่านสู่สวรรค์ชั้นฟ้า สุขาวดี อันเป็นที่ สุขสันต์ นิรันดร์กาล” 

ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง 

บทบรรณาธิการ

ผู้เขียน: กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล

“รู้ที่มา แต่ไม่รู้ที่ไป” ปาฐกถาพิเศษ ในวาระ 42 ปี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

ผู้เขียน: พัทยา สายหู

บทความพิเศษ บทรำลึกถึงพัทยา สายหู

ผู้เขียน: สุภางค์ จันทวานิช, อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา, กอบกุล ภู่ธราภรณ์

เหตุการณ์ตากใบกับการแปลงเปลี่ยนที่ชะงักงัน

ผู้เขียน: ประทับจิต นีละไพจิตร

ความเหลื่อมล้ำข้ามชาติ กรณีศึกษาแรงงานเมียนมาร์ในสมุทรสาคร

ผู้เขียน: ศิริมา ทองสว่าง

ลักษณะการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล ประสบการณ์ภาคสนามจากภาคเหนือและภาคใต้ของไทย

ผู้เขียน: ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์, สุนิสา ช่อแก้ว, สติธร ธนานิธิโชติ, วิชุดา สาธิตพร

เหลียวหลัง แลหน้า กับวิกฤตไฟป่าของประเทศไทย

ผู้เขียน: สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี

พฤติกรรมการใช้จักรยาน และแนวทางการส่งเสริม การใช้จักรยานบนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน: บวร ทรัพย์สิงห์, วิชยา โกมินทร์

พฤติกรรมการดูดวงของคนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน: อัครกิตติ์ สินธุวงศ์ศรี

จาก ‘กลไกของสังคม’ ถึง ‘โลกสมมติ’ จินตนาการสังคมวิทยาของศาสตราจารย์พัทยา สายหู

ผู้เขียน: สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล