ฉบับที่: 1/2561

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 41 ฉบับที่ 1

วารสารวิจัยสังคมฉบับนี้ ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนผ่านของสังคมเกษตรกรรม (agrarian transformation) และพยายามตอบคำถามว่าด้วยสังคมเกษตรกรรม (agrarian question) หรือความสัมพันธ์ของสังคมเกษตรกรรมในสังคมไทยสมัยใหม่

บทบรรณาธิการ

ผู้เขียน: สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

บทความพิเศษ ขบวนการชาวนาชาวไร่ในสังคมไทย : จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ผู้เขียน: ประภาส ปิ่นตบแต่ง

บทความวิจัย/วิชาการ การเมืองว่าด้วยการวางกรอบความมั่นคงทางอาหาร : บทสำรวจการให้ความหมายความมั่นคงทางอาหารในกรอบของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในประเทศไทย

ผู้เขียน: วีระ หวังสัจจะโชค

4 ปี Young Smart Farmer ขอนแก่น

ผู้เขียน: ธนเดช ต่อศรี

การมีส่วนร่วมในการปกป้องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชนตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน: นภวรรณ งามขำ, นวลฉวี ประเสริฐสุข, นงนุช โรจนเลิศ

ภาพยนตร์ ไทบ้านเดอะซีรีส์ ว่าด้วยวัฒนธรรมต่อต้านผ่านวัยรุ่นอีสานรุ่นใหม่

ผู้เขียน: ดำรงค์ ตุ้มทอง

การออกกลางคันและการย้ายถิ่นเข้าสู่ความเป็นแรงงาน: กรณีศึกษาจากชุมชนแห่งผู้รับเหมาตกแต่งภายใน จังหวัดสุรินทร์

ผู้เขียน: นิธิศ ธรรมแสงอดิภา, อเนกพล เกื้อมา

ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบในการเข้าสู่วัยสูงอายุ

ผู้เขียน: ปิยะพร มุ่งวัฒนา

ความไม่เท่าเทียมของนโยบายการพัฒนาเมืองในภูมิภาค กรณีเมืองสงขลาและเมืองสตูล

ผู้เขียน: เกวลี เพชรศรีชาติ

ปริทัศน์หนังสือ Thomas L. Friedman. Thank You for Being Late. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2016.

ผู้เขียน: พรชัย บุญบวรรัตนกุล