ฉบับที่: 1/2567

วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์ ปีที่ 47 ฉบับที่ 1

ความคิดทางการเมืองของ จิตร ภูมิศักดิ์

ผู้เขียน: ฒาลัศมา จุลเพชร

วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์: การเสริมพลังของชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ผู้เขียน: สุเมษย์ หนกหลัง, ทศพล วัฒนานุกูลวงศ์

กระบวนทัศน์การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบมีส่วนร่วมกับเด็กยุค Generation Z

ผู้เขียน: โชคอนันต์ รักษาภักดี, สุมิตร สุวรรณ , พัชราภา ตันติชูเวช

งานสังคมสงเคราะห์ภายใต้ VUCA World: ข้อท้าทายด้านการจัดการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติ และการสร้างความตระหนักด้านจริยธรรมในการทำงานกับผู้ใช้บริการ ในประเทศไทย

ผู้เขียน: ทรงศักดิ์ รักพ่วง

การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ผู้เขียน: อุดมศักดิ์ สันสมบัติ, ธารารัตน์ มาลัยเถาว์

การศึกษาความสำคัญของปัจจัยในการจัดการป่าชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนดอนยางตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้เขียน: ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์

นวัตกรรมการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของยุคปัญญาประดิษฐ์

ผู้เขียน: ชัชชาย จีระวัฒน์วงศ์, ประเวศ เวชชะ , พูนชัย ยาวิราช