ฉบับที่: 2/2538

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

  • การพัฒนาลุ่มน้ำโขงตอนบนและผลกระทบต่อปัญหายาเสพติด โดย อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
  • การใช้ยาในการกีฬา โดย อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
  • Community – Based Approaches to Drug Demand Reduction โดย Chantana Banpasirichote
  • สตรีกับการทำงานอุตสาหกรรมอยู่กับบ้าน โดย เบญจา จิรภัทรพิมล
ฉบับเต็ม

ผู้เขียน: รวมบทความ