ฉบับที่: 2/2541-2539

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 19-21 ฉบับที่ 2

  • รายงานการสำรวจผลกระทบทางสังคมอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
  • ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจสะท้อนวิกฤตทางปัญญาและวัฒนธรรมของสังคมไทย
  • ผลกระทบต่อการพัฒนาคนด้านการศึกษาและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
  • ผลกระทบต่อการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม (แรงงานเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ)
  • ผลกระทบต่อการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  • การปรับทิศทางการพัฒนาหลังวิกฤติเศรษฐกิจ

ส่วนที่ 1

ผู้เขียน: บทความ (1-3)

ส่วนที่ 2

ผู้เขียน: บทความ (4)

ส่วนที่ 3

ผู้เขียน: บทความ (5-6)