ฉบับที่: 1-2/2542

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 22 ฉบับที่ 1-2

  • การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กในเมือง โดย นิตยา กัทลีรดะพันธุ์
  • การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของคนกรุงเทพมหานคร โดย สุริยา วีรวงศ์
  • การใช้พลังงานในครัวเรือนและผลกระทบทางสุขภาพในเขตกรุงเทพมหนคร โดย ดร.วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
  • ผลกระทบของการค้าต่างประเทศต่อเศรษฐกิจมหภาค โดย ประโยชน์ เจริญสุข สมศักดิ์ บำเพ็ญกิจ และอุทุมพร เลื่องลือเจริญกิจ
  • การวิเคราะห์นโยบายและการปฏิบัติของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และผลกระทบต่อการพัฒนา โดย นภัส กอร์ดอน
ฉบับเต็ม

ผู้เขียน: รวมบทความ