ฉบับที่: 1/2543

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

  • การศึกษาอุปทาน อุปสงค์สารเสพติด ในกลุ่มประชากรอาชีพประมง : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
  • แม่น้ำมูลของลูกอีสานใต้ : แม่น้ำที่ควรอนุรักษ์
  • ทุนทางสังคมในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในสังคมไทย
  • วิกฤติการณ์เศรษฐกิจ และผลกระทบต่อแรงงาน บททบทวนผลงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ฉบับเต็ม

ผู้เขียน: รวมบทความ