ฉบับที่: 2/2545

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 25 ฉบับที่ 2

  • การรับรู้ของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  • การทบทวนองค์ความรู้เรื่องสภาพปัญหา และมาตรการในการจัดการกับปัญหาการใช้สารเสพติดในภาคใต้
  • เคล็ด (ไม่) ลับในการสำรวจด้วยตัวอย่าง : กรณีศึกษาโครงการสำรวจเพื่อประมาณการจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้อง กับสารเสพติดในประเทศไทย
  • ยาเสพติด : แก้ปัญหาแล้วได้อะไร คำตอบจาการวิจัยในระดับพื้นที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนที่ 1

ผู้เขียน: บทความ (1-2)

ส่วนที่ 2

ผู้เขียน: บทความ (3)

ส่วนที่ 3

ผู้เขียน: บทความ (4)