ฉบับที่: 1/2549

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 29 ฉบับที่ 1

Social Change and Changing Roles of Isan ‘Development Monks

ผู้เขียน: Pinit Lapthananon

Sumatra tsunami and securing drinking water

ผู้เขียน: Suwattana Thadaniti

การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสีชัง ภายใต้แผนแม่บทการ พัฒนาทรัพยากร สภาพแวดล้อม ชุมชน และการท่องเที่ยวของหมู่เกาะสีชังยั่งยืน

ผู้เขียน: กรรณิการ์ อัศวดรเดชา

การกำหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ผู้เขียน: ธีรวุฒิ ชิยานนท

การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของอาคารชุดในเมืองพัทยา

ผู้เขียน: ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ

ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางวินัยของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล

ผู้เขียน: ร.ต.อ.คมสัน เลขาวิจิตร