ฉบับที่: 1-2/2551

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 31 ฉบับที่ 1-2

บทบรรณาธิการ

ผู้เขียน: บรรณาธิการ

ยาบ้าชายแดนความเชื่อมโยงของสถานการณ์ การใช้ยาบ้าและปัญหา ด้านโคคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ผู้เขียน: ศยามล เจริญรัตน์

“พื้นที่แสดง” ของเยาวชน (กลุ่มพฤติกรรมเสี่ยง) แนวทางร่วมของคนทำงาน

ผู้เขียน: วิชยา โกมินทร์

ระบบคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

ผู้เขียน: ตะวัน วรรณรัตน์

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นชาวเล เพื่อสร้างพลังชุมชน

ผู้เขียน: นฤมล อรุโณทัย พลาเดช ณ ป้อมเพชร และจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์

การส่งเสริมการผลิตถ่านและการจัดการทรัพยากรไม้อย่างมีประสิทธภาพ

ผู้เขียน: อเนกพล เกื้อมา

พลังชุมชน: การจัดการป่าชุมชนที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

ผู้เขียน: อุ่นเรือน เล็กน้อย