ฉบับที่: 1-2/2552

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 32 ฉบับที่ 1-2

  • การจัดการความรู้เพื่อฟื้นฟูชุมชนและรับมือภัยพิบัติ : กรณีศึกษา บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา โดย ภศิกา ผลารักษ์
  • กลยุทธ์การปรับตัวของวงการไก่ชนต่อมาตรการป้องกันโรคไข้หวักนก : แนวทางเลือกสำหรับผู้เกี่ยวข้อง โดย นัจพร เพ็งพูน
  • การจัดการความรู้กับการจัดการตัวเองของชุมชนในภาวะเสี่ยงภัย โดย นฤมล อรุโณทัย
  • มิติทางวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง : กรณีศึกษาชุมชนทำบ่อ อำเภอศรีสยามจังหวัดจังหวัดนครพนม โดย ปิยาพร อรุณพงษ์
  • คีรีวงกับการจัดการชุมชนในภาวะวิกฤต โดย กิ่งแก้ว บัวเพชร
ฉบับเต็ม

ผู้เขียน: ฉบับเต็ม