ฉบับที่: 1-2/2553

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 33 ฉบับที่ 1-2

  • การสร้างสุขเโดยภาคประชาชน โดย นพนันท์ วรรณเทพสกุล
  • การร่วมศึกษาหาความจริงเสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ราณี หัสสรังสี
  • การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข โดย อุ่นเรือน เล็กน้อย
  • สร้างคุณธรรมในเศษฐกิจ ทัศนะส่องสำรวจตนเองและสร้างสรรค์ร่วมกัน โดย ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
  • ความสุขชุมชนบนความพอเพียง : ตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน โดย ศยามล เจริญรัตน์
  • ขยะสร้าง “สุข” จากโรงเรียนสู่ชุมชน โดย อเนกพล เกื้อมา

อ่านได้ที่ http://issuu.com/cusri/docs/journal_of_social_research_at_33_years

ส่วนที่ 1

ผู้เขียน: บทความ (1-2)

ส่วนที่ 2

ผู้เขียน: บทความ (3-4)

ส่วนที่ 3

ผู้เขียน: บทความ (5-6)