ฉบับที่: 2/2554

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 34 ฉบับที่ 2

  • กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลบนคาบสมุทรมาเลย์
  • การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอูรักลาโว้ยบริเวณชายฝั่งทะเลภูเก็ตและข้อควรพิจารณาเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
  • พลวัตการปฏิสัมพันธ์และชาติพันธุ์ธำรงของชาวเล และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนิเวศทางทะเล “อ่านน้ำจำลม อ่านฟ้าจำดาว” : รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกละเลย
  • ชาวประมงไซดักปลาและนักท่องเที่ยวดำน้ำ : กรณีศึกษาความขัดแย้งอันเกิดจากความไม่เข้าใจ ในวิถีชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ย บ้านหาดราไวย์ ภูเก็ต
  • Fishery Resources and management intervention of 151 Adang-Rawi-Lipe islands, Tarutao National Park, and Bulhon islands, Mu Ko Phetra National Park, Thailand
  • บทความพิเศษ “มติ ครม.ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล : สิ่งท้าทายบนเส้นด้ายแห่งความเข้าใจ”
  • ปริทัศน์หนังสือ “อีกัดลาโวจ”
  • บทสัมภาษณ์ ดร.สุพิณ วงศ์บุษราคัม นักภูมิศาสตร์ที่ทำวิจัยเชิงลึก ในกลุ่มชาวอูรักลาโว้ยที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลบนคาบสมุทรมาเลย์

ผู้เขียน: ศิริรัตน์ กตัญชลีกุล

การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอูรักลาโว้ยบริเวณชายฝั่งทะเลภูเก็ตและข้อควรพิจารณาเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

ผู้เขียน: เมธิรา ไกรนที

พลวัตการปฏิสัมพันธ์และชาติพันธุ์ธำรงของชาวเล และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ผู้เขียน: ดร.อาภรณ์ อุกฤษณ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนิเวศทางทะเล “อ่านน้ำจำลม อ่านฟ้าจำดาว” : รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกละเลย

ผู้เขียน: นันทกา เครืออินทร์

ชาวประมงไซดักปลาและนักท่องเที่ยวดำน้ำ : กรณีศึกษาความขัดแย้งอันเกิดจากความไม่เข้าใจ ในวิถีชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ย บ้านหาดราไวย์ ภูเก็ต

ผู้เขียน: ปิยนุช แก้วหนู

Fishery Resources and management intervention of 151 Adang-Rawi-Lipe islands, Tarutao National Park, and Bulhon islands, Mu Ko Phetra National Park, Thailand

ผู้เขียน: Sakanan Plathong

บทความพิเศษ “มติ ครม.ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล : สิ่งท้าทายบนเส้นด้ายแห่งความเข้าใจ"

ผู้เขียน: จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์

ปริทัศน์หนังสือ “อีกัดลาโวจ” และบทสัมภาษณ์ ดร.สุพิณ วงศ์บุษราคัม

ผู้เขียน: อุษา โคตรศรีเพชร และ พลาเดช ณ ป้อมเพชร