ฉบับที่: 1/2554

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 34 ฉบับที่ 1

  • การแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนบุกรุกพื้นที่ในเขตเมืองโดยการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนคลองลำนุ่น กรุงเทพมหานคร
  • การพัฒนาการศักยภาพท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีอย่างยั่งยืนผ่านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัยของชุมชน : กรณีศึกษา เขตเทศบาลตำบลโคกมะกอก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  • วาทกรรมช่องว่างการจัดการเหมืองแร่ : มุมมองที่แตกต่างกับผลกระทบการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
  • Water Resources Management : Hydrologic Evaluation and Effect of Climate Change on the Atsamart Watershed, Northeastern Region, Thailand

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://issuu.com/cusri/docs/journal_of_social_research_at_34_years

การแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนบุกรุกพื้นที่ในเขตเมืองโดยการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนคลองลำนุ่น กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน: นางสาวชมพูนุท พบสุข

การพัฒนาการศักยภาพท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีอย่างยั่งยืนผ่านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผู้เขียน: เสาวณีย์ พ่วงทอง

การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัยของชุมชน : กรณีศึกษา เขตเทศบาลตำบลโคกมะกอกอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เขียน: นาวาอากาศเอกวัลลภ พรมบาง

วาทกรรมช่องว่างการจัดการเหมืองแร่ : มุมมองที่แตกต่างกับผลกระทบการพัฒนาที่ไม่่ยั่งยืน

ผู้เขียน: อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย และคณะ

Water Resources Management : Hydrologic Evaluation and Effect of Climate Change on the Atsamart Watershed, Northeastern Region, Thailand

ผู้เขียน: Prayouth Graiprab, Kobkiat Pongput and Nipon Thangtham

แนะนำหนังสือ "พลังงานนิวเคลียร์ : ทางเลือกผิดที่แสนแพง"

ผู้เขียน: บรรณาธิการ