ฉบับที่: 2/2556

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 36 ฉบับที่ 2

ห้องเรียนสังคมวิทยาการพัฒนาในโลกที่ขบวนการพัฒนาปะทะกัน

ผู้เขียน: กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์

ทุนทางสังคมท่ามกลางภัยพิบัติ: กรณีศึกษาภาวะอุทกภัยของตำบล แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554

ผู้เขียน: พลัฎฐ์ อำไพ

การจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของชุมชนควนโส

ผู้เขียน: อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

ชุมชนทางเลือก : กรณีศึกษาอาศรมวงศ์สนิท

ผู้เขียน: กุณฑี สว่างวงศ์ธรรม และนฤมล อรุโณทัย

ข้อสังเกตจากชุมชนเสมือนจริง : กรณีศึกษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100

ผู้เขียน: สโรชา แสงสัจจา

การปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับของประเทศไทยเพื่อการส่งออกสินค้าไป สหรัฐอเมริกา: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง

ผู้เขียน: ชนิกานต์ ธนูพิทักษ์

ตัวชี้วัดชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ผู้เขียน: รุ่งนภา พิตรปรีชา

จากความยุติธรรมสู่เงินไม่ใช่พระเจ้า: ขีดจำกัดทางศีลธรรมของตลาด

ผู้เขียน: ศยามล เจริญรัตน์