ฉบับที่: 1/2556

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 36 ฉบับที่ 1

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคม กรณีชุมชนสวนหลวง 1

ผู้เขียน: สุวิมล พิชญไพบูลย์

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาและการแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคม กรณีชุมชนคาลเท็กซ์

ผู้เขียน: อำไพ แสนหมื่น

การพึ่งตนเองเพื่อต่อสู้ความยากจน

ผู้เขียน: สุมิตรา ศรีวิบูลย์ และพรรณี วิรุณานนท์

ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ : แนวทางการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา

ผู้เขียน: ศรัญญา ศิริวงศ์ถวัลย์

ภูมิทัศน์ทางการเมืองของสังคมชนบทสมัยใหม่: ว่าด้วยการพัฒนา ความเหลื่อมล้ำ การเลือกตั้ง และวาทกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง

ผู้เขียน: วิภาวดี พันธ์ุยางน้อย

อ่านมาร์กซ์ในเมือง (ขบถ)

ผู้เขียน: ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย