ฉบับที่: 2/2558

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 38 ฉบับที่ 2

ความปรารถนาให้วารสารวิจัยสังคม ฉบับนี้ ไม่ติดยึดกับวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใดอย่างเจาะจงหรือนำเสนอศาสตร์สังคมเฉพาะสาขา ตลอดจนให้เห็นมุมมอง คิดต่าง ในสังคมหลากหลายด้าน สะท้อนผ่านงานเขียน 7 บทความ เบื้องต้นประเมินได้ว่าประสบความสำเร็จและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของบทความและผู้เกี่ยวข้อง นำเสนอ “ปรากฏภาพสารสังคม” ได้อย่างมีคุณภาพ เพียงพอต่อความเชื่อมั่น “สาร” นำไปสู่การแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน อันเป็นต้นทุนสำคัญสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

บทบรรณาธิการ

ผู้เขียน: อเนกพล เกื้อมา

ระบบการเลือกตั้งกับการคาดคะเนชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง

ผู้เขียน: พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

เงื่อนไขที่ทำให้เกิดปฏิบัติการสร้างอำนาจโดยการใช้ปืนเถื่อนของกลุ่มคนในท้องถิ่นหนึ่งบริเวณเชิงเขาบรรทัด

ผู้เขียน: ณัฐกานต์ อัพภาสกิจ

การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่อาศัยตามลำพังด้วยแนวคิดพฤฒพลัง

ผู้เขียน: วิภานันท์ ม่วงสกุล

การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา: กรณีศึกษาโครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดิน ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ผู้เขียน: นเรนทร์ ตุนทกิจ

กลุ่มชาติพันธุ์กูย: วิถีการดำรงชีวิตของแรงงานอพยพตัดอ้อยภายใต้อุตสหกรรมน้ำตาลไทย

ผู้เขียน: อุบล สวัสดิ์ผล , ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ และชูพักตร์ สุทธิสา

กลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา: กรณีศึกษาชุมชนท้ายตลาด จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน: ชัชรินทร์ ชัยดี , ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ และสมชัย ภัทรธนานันท์

การต่อสู้ของขบวนการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือผ่านวาทกรรมการพัฒนา ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ผู้เขียน: กรองกาญจน์ การเนตร และสุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

ปริทัศน์หนังสือ เรื่อง Collier, Paul. Exodus: How Migration is Changing Our World. (Oxford University Press, 2013))

ผู้เขียน: แบ็งค์ งามอรุณโชติ