ฉบับที่: 2/2560

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 40 ฉบับที่ 2

  งานวิจัยคือทวิวัจน์ (dialogue) ระหว่างการบันทึกปรากฏการณ์สังคมผ่านการสังเกต กับการวิเคราะห์ด้วยมโนทัศน์ ด้วยความสัมพันธ์สองประการนี้เอง ความรู้ทางสังคมศาสตร์จึงวิวัฒน์ไปได้ 

วารสารวิชาการฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยทั้งหมด 7 บทความ และบทความปริทัศน์หนังสืออีก 1 บทความ บทความเหล่านี้แม้ยากจะเห็นความร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ก็มีความสอดร้อยบางประการอยู่ในที ที่พอทาให้เห็นตั้งแต่ความพยายามทาความเข้าใจปรากฏการณ์ การสังเคราะห์ ไปจนถึงความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม 

บทบรรณาธิการ

ผู้เขียน: ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย

ปัจจัยแห่งความสำเร็จต่อการริเริ่มกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครคาร์บอนต่ำ

ผู้เขียน: อุ่นเรือน เล็กน้อย

จอร์จ กองโดมินาส กับมโนทัศน์ทางมานุษยวิทยา ว่าด้วยระยะทางสังคม

ผู้เขียน: Thanida Boonwanno

ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร กรณีศึกษา ชุมชนเกษตรกรรม ที่ จ.นครปฐม

ผู้เขียน: Chalita Bundhuwong

พฤติกรรมในการเล่นเกมกระดานและองค์ประกอบของปัจจัยทางด้านผลกระทบจากการเล่นเกมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพ

ผู้เขียน: Varaporn Limpremwattana

การเปรียบเทียบรูปแบบ และวิถีการปฏิบัติภาวนาของพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพฯ

ผู้เขียน: Rungtip Lertnithus

นิยาม และมายาคติกับความเป็นจริงของคนไร้บ้านผ่านการสำรวจในพท.กรุงเทพฯ

ผู้เขียน: Ronnapoom Samakkeekarom

พลเรือนไม่มีอาวุธกับการติดตามดูแลความรุนแรง ศึกษากรณีศูนย์ข้อมูลในช่วง ปิดกทม.

ผู้เขียน: ปัญญา พราหมณ์แก้ว

ปริทัศน์หนังสือ “การศึกษาสังคมผลไม้รวม”

ผู้เขียน: Sayamol Charoenratana