ฉบับที่: 1/2564

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 44 ฉบับที่ 1

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 ฉบับนี้มีบทความ จำนวน 6 บทความ และบทปริทัศน์หนังสือ จำนวน 1 บทความ ภาพรวมของเนื้อหาของเล่มนี้ มีความหลากหลาย ตั้งแต่การกำกับดูแลความเสี่ยงข้ามพรมแดนรัฐชาติ การบริหารจัดการภายใต้ชุมชนเมือง –
ท้องถิ่น คนชายขอบ ความรู้ทางวัฒนธรรม ความรู้ทางกฎหมาย และบทบาทเยาวชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

– บทความพิเศษ เรื่อง ความเสี่ยงข้ามพรมแดนและการกำกับดูแลอนาคตร่วมกันของอาเซียน: กรณีพลังงานข้ามแดน
โดย สมพร เพ็งค่ำ

– บทความวิจัย เรื่อง ความตระหนักและอุปสรรคในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของคนไร้บ้านในศูนย์พักพิงคนไร้บ้านกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี
โดย ณิชาธร ลิขิตธรรม รณภูมิ สามัคคีคารมย์ ปพิญชา หันทิพย์ และศุภนิดา พลซา

– บทความวิจัย เรื่อง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะด้วยเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม
โดย ศุทธิกานต์ มีจั่น

– บทความวิจัย เรื่อง นางทรง: บทบาทการเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจในพิธีกรรมการบูชากู่บ้านเมย อำเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น
โดย จักรกฤษณ์ กองเกิด

– บทความวิชาการ เรื่อง ชุดความรู้ทางวัฒนธรรมกับการเป็นพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม
โดย อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง

– บทความวิชาการ เรื่อง การควบคุมการใช้อำนาจปกครองทางพฤตินัย ตามประมวลกฎหมายอาญาภายใต้กรอบความคิด
เรื่อง หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี
โดย วรภาส จารุวิชรบดี

– ปริทัศน์หนังสือ เรื่อง Youthquake 2017: The Rise of Young Cosmopolitans in Britain
โดย จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล

บทบรรณาธิการ

ผู้เขียน: บรรณาธิการ

บทความพิเศษ เรื่อง ความเสี่ยงข้ามพรมแดนและการกำกับดูแลอนาคตร่วมกันของอาเซียน: กรณีพลังงานข้ามแดน

ผู้เขียน: สมพร เพ็งค่ำ

บทความวิจัย เรื่อง ความตระหนักและอุปสรรคในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของคนไร้บ้านในศูนย์พักพิงคนไร้บ้านกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน: ณิชาธร ลิขิตธรรม รณภูมิ สามัคคีคารมย์ ปพิญชา หันทิพย์ และศุภนิดา พลซา

บทความวิจัย เรื่อง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะด้วยเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม

ผู้เขียน: ศุทธิกานต์ มีจั่น

บทความวิจัย เรื่อง นางทรง: บทบาทการเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจในพิธีกรรมการบูชากู่บ้านเมย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน: จักรกฤษณ์ กองเกิด

บทความวิชาการ เรื่อง ชุดความรู้ทางวัฒนธรรมกับการเป็นพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม

ผู้เขียน: อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง

บทความวิชาการ เรื่อง การควบคุมการใช้อำนาจปกครองทางพฤตินัย ตามประมวลกฎหมายอาญาภายใต้กรอบความคิด เรื่อง หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี

ผู้เขียน: วรภาส จารุวิชรบดี

ปริทัศน์หนังสือ เรื่อง Youthquake 2017: The Rise of Young Cosmopolitans in Britain

ผู้เขียน: จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล