ฉบับที่: 2/2562

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 44 ฉบับที่ 2

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 ฉบับนี้มีบทความ จํานวน 6 บทความ และบทปริทัศน์หนังสือ จํานวน 1 บทความ ภาพรวมของเนื้อหาในเล่มนี้ แบ่งได้ 2 ธีมประเด็นใหญ่ คือ บทความที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางสังคม และนโยบายของประเทศไทย อาทิ การเหลียวหลัง-แลหน้าแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การศึกษาระบบการเลือกตั้งเชิงเปรียบเทียบประเทศไทย-มาเลเซีย แนวทางการพัฒนากลไกเชิงสถาบัน และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย และบทความที่นําเสนอเรื่องราวผู้คน ชุมชน และสังคม อาทิ วิถีการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้บริบทการท่องเที่ยว การมองความเหลื่อมล้ําจากชนชั้นทางสังคมผ่านการวิเคราะห์ภาพยนตร์ชนชั้นปรสิต (Parasite) และการออกแบบความเป็นพลเมืองที่สัมพันธ์กับเมืองในฐานะพื้นที่ที่มีศักยภาพของประชาธิปไตย ผ่านการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

– บทความพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
โดย ปัญญา พราหมณ์แก้ว (เรียบเรียง)

– บทความวิจัย เรื่อง ระบบการเลือกตั้งและระบบพรรคการเมือง: ศึกษาเปรียบเทียบไทยและมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2564
โดย จิราภรณ์ ดำจันทร์

– บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนากลไกเชิงสถาบันและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย
โดย พันธ์รบ ราชพงศา ,วสันต์ เหลืองประภัสร์ ,ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน และ Alay Phonvisay

– บทความวิจัย เรื่อง บทบาทในการจัดการขยะโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลมหาสารคาม
โดย ดิฐา แสงวัฒนะชัย และพลกฤษณ์ จิตร์โต

– บทความวิชาการ เรื่อง เสียงแห่งบ้านแม่กลางหลวง: การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภายใต้บริบทการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โดย วัชรารินทร์ วงศ์ษานิติ

– บทความวิชาการ เรื่อง คนจน คนรวย ความโหดร้ายของโครงสร้างทางสังคมในชนชั้นปรสิต (Parasite)
โดย อัษฎาวุฒิ ศรีทน และกฤตชัย ชุมแสง

– บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง Citizen Designs: City-Making and Democracy in Northeastern in Thailand
โดย ศุทธิกานต์ มีจั่น

(บทความพิเศษ) - ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ผู้เขียน: ปัญญา พราหมณ์แก้ว (เรียบเรียง)

(บทความวิจัย) - ระบบการเลือกตั้งและระบบพรรคการเมือง: ศึกษาเปรียบเทียบไทยและมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2564

ผู้เขียน: จิราภรณ์ ดำจันทร์

(บทความวิจัย) - การพัฒนากลไกเชิงสถาบันและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย

ผู้เขียน: พันธ์รบ ราชพงศา วสันต์ เหลืองประภัสร์ ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน และAlay Phonvisay

(บทความวิจัย) - บทบาทในการจัดการขยะโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลมหาสารคาม

ผู้เขียน: ดิฐา แสงวัฒนะชัย และพลกฤษณ์ จิตร์โต

(บทความวิชาการ) - เสียงแห่งบ้านแม่กลางหลวง: การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภายใต้บริบทการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผู้เขียน: วัชรารินทร์ วงศ์ษานิติ

(บทความวิชาการ) - คนจน คนรวย ความโหดร้ายของโครงสร้างทางสังคมในชนชั้นปรสิต (Parasite)

ผู้เขียน: อัษฎาวุฒิ ศรีทน กฤตชัย ชุมแสง

(บทวิจารณ์หนังสือ) - Citizen Designs: City-Making and Democracy in Northeastern in Thailand

ผู้เขียน: ศุทธิกานต์ มีจั่น