ฉบับที่: 1/2565

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 45 ฉบับที่ 1

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 นี้มีบทความวิจัย จำนวน 5 บทความและบทปริทัศน์หนังสือ จำนวน 1 บทความ ภาพรวมของเนื้อหาบทความในเล่มนี้ แบ่งได้ 3 หัวข้อสำคัญ คือ บทความที่เกี่ยวข้องกับมิติความยั่งยืน ที่นำเสนอผ่านเรื่องราวของการพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมการอนุรักษ์ของชาวกะเหรี่ยงโปว์ และเรื่องการประเมินความยั่งยืนมิติเชิงสังคมของการทำการเกษตแบบบูรณาการที่มีการพัฒนาอยู่บนฐานการเรียนรู้และเข้าใจในความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และมีประเด็นความท้าทายของการเชื่อมโยงสู่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสืบต่อความยั่งยืนต่อไปอย่างไร

– บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมการอนุรักษ์: กรณีชุมชนกะเหรี่ยงโปว์ ตําบลแก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โดย นฤมล อรุโณทัย, พลาเดช ณ ป้อมเพชร, อุษา โคตรศรีเพชร, เจสัน แซงก์เลียร์และสกุลรัตน์ ยี่สกุล

– บทความวิจัย เรื่อง การประเมินความยั่งยืนมิติสังคมของการทําเกษตร แบบบูรณาการด้วยโมเดล SAFA
โดย อุ่นเรือน เล็กน้อย, พิชญา สุรพลชัย และ บุษรินทร์ ดวงเด่น

– บทความวิจัย เรื่อง การใช้เด็กให้กระทําผิดทางอาญาโดยการงดเว้น: ศึกษากรณีผู้ใช้อํานาจปกครองเด็ก
โดย อภิญญา ช้างสีทา

– บทความวิจัย เรื่อง ความเหลื่อมล้ําทางทุนเศรษฐกิจกับการกวดวิชาของ ชนชั้นกลางในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด-19
โดย ธนกร วรพิทักษานนท์

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง ชีวิตพระป่า
โดย พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร และประทีป พืชทองหลาง

บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมการอนุรักษ์: กรณีชุมชนกะเหรี่ยงโปว์ ตําบลแก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ผู้เขียน: นฤมล อรุโณทัย, พลาเดช ณ ป้อมเพชร, อุษา โคตรศรีเพชร, เจสัน แซงก์เลียร์และสกุลรัตน์ ยี่สกุล

บทความวิจัย เรื่อง การประเมินความยั่งยืนมิติสังคมของการทําเกษตร แบบบูรณาการด้วยโมเดล SAFA

ผู้เขียน: อุ่นเรือน เล็กน้อย, พิชญา สุรพลชัย และ บุษรินทร์ ดวงเด่น

บทความวิจัย เรื่อง การใช้เด็กให้กระทําผิดทางอาญาโดยการงดเว้น: ศึกษากรณีผู้ใช้อํานาจปกครองเด็ก

ผู้เขียน: อภิญญา ช้างสีทา

บทความวิจัย เรื่อง ความรู้และพื้นที่ความรู้ในเครือข่ายผู้ปฏิบัติการหน้าใหม่ ด้านการศึกษา: กรณี insKru

ผู้เขียน: พิสิษฏ์ นาสีและนงเยาว์ เนาวรัตน์

บทความวิจัย เรื่อง ความเหลื่อมล้ําทางทุนเศรษฐกิจกับการกวดวิชาของ ชนชั้นกลางในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด-19

ผู้เขียน: ธนกร วรพิทักษานนท์

บทวิจารณ์หนังสือ - ชีวิตพระป่า

ผู้เขียน: พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร และประทีป พืชทองหลาง