ฉบับที่: 2/2565

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 45 ฉบับที่ 2

บทความในวารสารวิจัยสังคม ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 นี้ มีบทความวิจัย จำนวน 5 บทความและบทปริทัศน์หนังสือ จำนวน 1 บทความ เนื้อหา ของบทความมีความหลากหลาย ตั้งแต่การสร้างชุมชนใหม่ผ่านการสตรีมมิ่ง การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยบอร์ดเกม การสื่อสารความเสี่ยง ทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ความไม่ยั่งยืนของชาวนาจากการ ทำนาข้าว รวมถึงความสุขในชีวิตของแรงงานภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

– บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแก่กลุ่มเยาวชน
โดย พิชญา สุรพลชัย, ธีรพล ศิลาวรรณ์, และเฉลิมวุฒิ น้อยโสภา

– บทความวิจัย เรื่อง ความ (ไม่) ยั่งยืนของการทานาข้าวในภาคตะวันออกของประเทศไทย
โดย จักรพันธ์ นาน่วม

– บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยกาหนดความสุขในชีวิตเปรียบเทียบระหว่างแรงงานภาคเกษตรกับนอกภาคเกษตร
โดย พลัฏฐ์ อำไพ

– บทความวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยทุนทางวัฒนธรรม: กรณีชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โดย กรชนก สนิทวงค์

– บทความวิจัย เรื่อง การสื่อสารความเสี่ยงของโรคอุบัติใหม่: บทเรียนตามการรับรู้ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา
โดย ฐิติวัลค์ แก้วประดับ, เสาวลักษ์ บัวศรี, จิรวรรณ กาลานุสนธิ์ และอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง Watch Me Play: Twitch and the Rise of Game Live Streaming
โดย สุนิภา รวมทรัพย์

การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนแก่กลุ่มเยาวชน

ผู้เขียน: พิชญา สุรพลชัย, ธีรพล ศิลาวรรณ์, และเฉลิมวุฒิ น้อยโสภา

ความ (ไม่) ยั่งยืนของการทานาข้าวในภาคตะวันออก ของประเทศไทย

ผู้เขียน: จักรพันธ์ นาน่วม

ปัจจัยกาหนดความสุขในชีวิตเปรียบเทียบระหว่างแรงงาน ภาคเกษตรกับนอกภาคเกษตร

ผู้เขียน: พลัฏฐ์ อาไพ

การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยทุนทางวัฒนธรรม: กรณีชุมชน เมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน: กรชนก สนิทวงค์

การสื่อสารความเสี่ยงของโรคอุบัติใหม่: บทเรียนตามการรับรู้ ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา

ผู้เขียน: ฐิติวัลค์ แก้วประดับ, เสาวลักษ์ บัวศรี, จิรวรรณ กาลานุสนธิ์ และอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง

บทปริทัศน์หนังสือ Watch Me Play: Twitch and the Rise of Game Live Streaming

ผู้เขียน: สุนิภา รวมทรัพย์