ฉบับที่: 1/2566

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 46 ฉบับที่ 1

บทความในวารสารวิจัยสังคม ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 นี้ มีบทความวิจัย จำนวน 5 บทความ และบทปริทัศน์หนังสือ จำนวน 1 บทความ เนื้อหาของบทความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นคนพิการทางการมองเห็น นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ นักศึกษาที่เข้ารับบริการสุขภาพจิต รวมถึง ผู้ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์ มีรายละเอียดของบทความ ประกอบด้วย

– บทความวิจัย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของคนพิการทางการเห็น: กรณีศึกษาสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
โดย สุปาณี พุกแก้ว

– บทความวิจัย เรื่อง ความต้องการจำเป็นด้านสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม
โดย สุพล จอกทอง และ เพ็ญสุดา จิโนการ

– บทความวิจัย เรื่อง ทัศนะต่อคนพิการกับการสร้างความเท่าเทียมในสังคม
โดย จุฑาทิพย์ หาญกุดตุ้ม และ สัญญา เคณาภูมิ

– บทความวิจัย เรื่อง การเข้ารับบริการสุขภาพจิต ปัญหาอุปสรรคต่อการรับรู้ และเข้ารับบริการศูนย์บริการสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในภาคกลาง
โดย รณภูมิ สามัคคีคารมย์ , ชนัยชนม์ นาราษฎร์ และคณะ

– บทความวิจัย เรื่อง Durable Solutions, Human Rights and the Politics of Mobility: Insights from a Study of Internally Displaced People in Post-Typhoon Haiyan Tacloban City, Philippines
โดย Minh Tran and Team

– บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง Pollution Is Colonialism
โดย อารียา ติวะสุระเดช

การใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของคนพิการทางการเห็น: กรณีศึกษาสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน: สุปาณี พุกแก้ว

ความต้องการจำเป็นด้านสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม

ผู้เขียน: สุพล จอกทอง และ เพ็ญสุดา จิโนการ

ทัศนะต่อคนพิการกับการสร้างความเท่าเทียมในสังคม

ผู้เขียน: จุฑาทิพย์ หาญกุดตุ้ม และ สัญญา เคณาภูมิ

การเข้ารับบริการสุขภาพจิต ปัญหาอุปสรรคต่อการรับรู้ และเข้ารับบริการศูนย์บริการสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในภาคกลาง

ผู้เขียน: รณภูมิ สามัคคีคารมย์ , ชนัยชนม์ นาราษฎร์ และคณะ

Durable Solutions, Human Rights and the Politics of Mobility: Insights from a Study of Internally Displaced People in Post-Typhoon Haiyan Tacloban City, Philippines

ผู้เขียน: Minh Tran and Team

บทปริทัศน์หนังสือ - Pollution Is Colonialism

ผู้เขียน: อารียา ติวะสุระเดช