ฉบับที่: 2/2566

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 46 ฉบับที่ 2

บทความในวารสารวิจัยสังคม ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 นี้ มีบทความวิจัย จำนวน 5 บทความ และบทปริทัศน์หนังสือ จำนวน 1 บทความ เนื้อหาของบทความที่หลากหลาย เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อม และสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บทความวิจัยทั้ง 5 บทความได้นำเสนอสถานการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม
ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค บทความทั้ง 5 บทความประกอบด้วย

– บทความวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้สถานการณ์ความเสี่ยงและการฟื้นฟูชีวิตของแรงงานนอกระบบ กรณีการระบาดของโรคโควิด-19
โดย บวร ทรัพย์สิงห์ และคณะ

– บทความวิจัย เรื่อง Towards a Just Urban Transition: Promises and Pitfalls for Asian Cities
โดย Chloe Pottinger – Glass

– บทความวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน: ด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
โดย ธัญลักษณ์ กิ่งมณี, ปนัดดา ทองเย็น และรจนาภรณ์ ศรีช่วงโชติ

– บทความวิจัย เรื่อง From Layering to Conversion: Investigating ASEAN’s Gradual Shift in Dealing with Transboundary Haze Pollution (2015-2016)
โดย Phurida Charusombat

– บทความวิจัย เรื่อง เพื่อนสัมพันธ์: เป็นมากเกินกว่าเพื่อน แต่ไม่ใช่คนรัก
โดย เบญจรงค์ ถิระผลิกะ

– บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง ฉากสุดท้ายในคืนฝันของฆาตกร: รวมเรื่องสั้นจากโครงการ การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6
โดย ณัฐกรณ์ สร้อยสนธิ์

การสังเคราะห์องค์ความรู้สถานการณ์ความเสี่ยงและการฟื้นฟูชีวิตของแรงงานนอกระบบ กรณีการระบาดของโรคโควิด-19

ผู้เขียน: บวร ทรัพย์สิงห์ และคณะ

Towards a Just Urban Transition: Promises and Pitfalls for Asian Cities

ผู้เขียน: Chloe Pottinger – Glass

การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน: ด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน: ธัญลักษณ์ กิ่งมณี, ปนัดดา ทองเย็น และรจนาภรณ์ ศรีช่วงโชติ

From Layering to Conversion: Investigating ASEAN's Gradual Shift in Dealing with Transboundary Haze Pollution (2015-2016)

ผู้เขียน: Phurida Charusombat

เพื่อนสัมพันธ์: เป็นมากเกินกว่าเพื่อน แต่ไม่ใช่คนรัก

ผู้เขียน: เบญจรงค์ ถิระผลิกะ

ฉากสุดท้ายในคืนฝันของฆาตกร: รวมเรื่องสั้นจากโครงการ การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

ผู้เขียน: ณัฐกรณ์ สร้อยสนธิ์