ฉบับที่: 1-2/2527

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2

ส่วนที่ 1

ผู้เขียน: บทความ (1-3)

ส่วนที่ 2

ผู้เขียน: บทความ (4-6)

ส่วนที่ 3

ผู้เขียน: บทความ (7-8)

ส่วนที่ 4

ผู้เขียน: บทความ (9-10)