งานวิจัยการผลักดันนวัตกรรมสังคมการใช้หญ้าแฝกในการลดทอนความเสี่ยงภัยดินถล่ม และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสังคมและเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ประจาปี พ.ศ. 2566

งานวิจัยการผลักดันนวัตกรรมสังคมการใช้หญ้าแฝก.pdf