สรุปงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง เมืองที่ไม่ทอดทิ้งใคร ในหัวข้อ “คนเก็บขยะรีไซเคิล” (Inclusive cities for informal waste workers”