สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “สังคมหลังโควิด-19 ผลกระทบและการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน”