ตัวอย่าง-บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ